ทีมงาน

กลุ่มการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร

นายพูนพัฒน์ ขันธาโรจน์

ชื่อเล่น : อาร์ม

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอวยพร ศรีสังข์

ชื่อเล่น : นิด

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

นางกฤติกา พันธ์รัตน์กุล

ชื่อเล่น : หนิง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

นางสาวทัศวรรณ จันทร์อ่อน

ชื่อเล่น : มะม่วง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชำนาญการ

จ่าสิบเอกฤทธิเดช แสงแจ่ม

ชื่อเล่น : นนท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชำนาญการ

นางสาวสมอุษา วิไลพันธุ์

ชื่อเล่น : พลอย

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

นางสาวแรมใจ เผดิม

ชื่อเล่น : แรม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นาวสาวประทุมรัตน์ กลิ่นประทุม

ชื่อเล่น : โก๊ะ

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม

นายภูวดล เกตุดี

ชื่อเล่น : อาร์ต

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม

นายศักรินทร์ เหมาะประโคน

ชื่อเล่น : เดี่ยว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายสุพัฒน์ มาตยา

ชื่อเล่น : หนึ่ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial