ภารกิจกลุ่ม กทส.

1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งในด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ให้ใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. ดำเนินงานและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามนโยบายและแนวปฏิบัติของภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ให้คำปรึกษาและบริการด้านวิชาการ ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial